حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

دکتر علی قاسمزاده

مدیران فرهنگی، فهم درستی از فرهنگ ندارند

مدیران فرهنگی، فهم درستی از فرهنگ ندارند ادامه ...

تحلیل وضعیت فرهنگی محلات زیر ذره بین معاونت های فرهنگی مناطق

تحلیل وضعیت فرهنگی محلات زیر ذره بین معاونت های فرهنگی مناطق ادامه ...

فرهنگ در اصفهان ۲۰ سال به بیراهه رفته‌ است

فرهنگ در اصفهان ۲۰ سال به بیراهه رفته‌ است ادامه ...

یک رنسانس فرهنگی در حال شکل‌گیری است ادامه ...

خانه‌های علم حلقه مفقوده زنجیره تمدن سازی

خانه‌های علم حلقه مفقوده زنجیره تمدن سازی ادامه ...

اصفهان باید جزء پیشگامان شهر فرهنگی در کشور باشد

اصفهان باید جزء پیشگامان شهر فرهنگی در کشور باشد ادامه ...

هستی، چیستی و کیستی اصفهان

هستی، چیستی و کیستی اصفهان ادامه ...