حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

مهندس علی ماهرالنقش

آیا سایر کشورها مدیریتی بر فرهنگ دارند؟

آیا سایر کشورها مدیریتی بر فرهنگ دارند؟ ادامه ...

رابطه مدیریت جامع فرهنگ با سایر مقولات

رابطه مدیریت جامع فرهنگ با سایر مقولات ادامه ...

آیا مدیریت نمودن فرهنگ، امری مطلوب و پسندیده است؟

آیا مدیریت نمودن فرهنگ، امری مطلوب و پسندیده است؟ ادامه ...

ضرورت مدیریت جامع فرهنگ کشور از نگاه رهبری

ضرورت مدیریت جامع فرهنگ کشور از نگاه رهبری ادامه ...

آیا حوزه های علمیه و دانشگاه های کشور آمادگی لازم برای مهندسی فرهنگی را دارند؟

آیا حوزه های علمیه و دانشگاه های کشور آمادگی لازم برای مهندسی فرهنگی را دارند؟ ادامه ...

شناخت فرهنگ مقدمه مدیریت جامع فرهنگ

شناخت فرهنگ مقدمه مدیریت جامع فرهنگ ادامه ...

چرا مدیریت جامع فرهنگ؟

چرا مدیریت جامع فرهنگ؟ ادامه ...

ارکان اصلی نظام مدیریت جامع فرهنگ

ارکان اصلی نظام مدیریت جامع فرهنگ ادامه ...

رشد واژه "قرارگاه" در ادبیات مدیریتی کشور

رشد واژه "قرارگاه" در ادبیات مدیریتی کشور ادامه ...

فرهنگ جوامع همچون ذره های الماس در طول قرون شکل می گیرند

فرهنگ جوامع همچون ذره های الماس در طول قرون شکل می گیرند ادامه ...