به لحاظ استراتژیک چه دلیلی دارد که دوران سلجوقیان که دوران سنی مذهب بودن اصفهان است پررنگ وترویج شود ، دوران صفویه اولین حکومت مقتدر شیعی تاریخ شکل گرفت چرا بر روی آن متمدمتمرکز نمیشویدو.......