حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

بابک حیدری

مدیریت یکپارچه فرهنگی درشهر اسلامی

اگر قرار است ما سبک وفرهنگ زندگی شهرمان را به سمت وسوی سبک و فرهنگ زندگی اسلامی رهنمون کنیم نه تنها بایستی در مدیریت فرهنگی شهر به راهبرد"مهندسی فرهنگی" با تعریف رهبر معظم انقلاب توجه ویژه داشته باشیم بلکه همه نهادهای فرهنگی اعم از دولتی یا مردمی با هماهنگی همدیگر وبه بیان دیگر بامدیریتی یکپارچه وهدفمند ادامه ...