حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

عباس معظم

مراتب ظهور تمدّن

یافت من این است که در طرح پرسش از تمدّن موجود و تعقّل در کشف امکان های ظهور تمدّن مطلوب، بایستی مباحث با دقّت بیشتری طرح شوند. باید خاستگاه اصیل ظهور یک تمدّن جدید را درست فهمید. به نظر من منشاء اصلی ظهور تمدّن، معرفت نسبت به انسان است. وقتی انسان به درک جدیدی از "هست" خود نایل آمد و از آن رهگذر به شناختی ادامه ...