حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: انسان بداخلاق بسیار خطا می کند و زندگی اش تلخ می شود.

گروه بندی

ناصر فرنیا

تقویت روحیه معاد باوری به عنوان یک نیروی بازدارنده

تقویت روحیه معاد باوری به عنوان یک نیروی بازدارنده از انجام رذایل اخلاقی می گوید: در نظر گرفتن اینکه خلقت هدفدار است و زندگی و آفرینش عبث بوجود نیامده اولین گام برای تقویت معادباوری در انسان می باشد؛ اگر این گام توسط هر انسانی برداشته شود می توان به پیمودن بقیه راه نیز امیدوار بود چرا که اگر انسانی معتقد ادامه ...