ایا در دو نامه ی رهبری سرنخی از یک استراتژی رسانه ای بود؟
آیا اصلا می توان از کلام رهبری سرنخ رسانه ای و سناریو ساز گرفت؟ آیا این کار مجاز است؟